Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

DIANA - ARTEMIS SV.EUSTACH SV.HUBERT PAMÁTKY

SVATÝ EUSTACH - LEGENDA (podle různých pramenů)


Za židovských válek pod vojevůdcem římským císařem Vespasiánem (vládl v letech 69 až 79 po Kr.) a jeho synem Titem (79 až 81 po Kr.) se vyznamenal neobyčejnou udatností člechtic Placidus. Stejně vynikl ve válce proti Dákům za císaře Trajána (98 až 117 po Kr.), začež jej císař jmenoval velitelem jízdy.
Placidus byl ženat s římskou Trajánou a měl dva syny. Byl znám jako pronásledovatel křesťanů. V mírových dobách velmi rád chodil na lov. Jednoho dne narazil na tlupu jelenů, z nichž nejsilnější se odloučil a prchal do lesa. Placidus zahořel touhou jelena ulovit a jal se ho pronásledovat. Po dlouhé a namáhavé honbě zahlédl konečně jelena na vrchoku skály. Zvedl luk, aby namířil, když v tom spatřil mezi parohy něco lesklého. Přiblížil se proto ještě blíže a shledal, že jelen má mezi parohy svítíci kříž. Pln úžasu zřel na nadpřirozený zjev - a tu pojednou slyší tajemný hlas: "Placide, proč mne pronásleduješ? Jsem Kristus, jenž za spásu tvoji a všeho lidstva zemřel na kříži. Šel jsi na lov, ale já jsem přišel ulovit tebe." I tázal se Placidus: "Pane, co mám činiti?" A dostalo se mu pokynů, aby šel k místnímu biskupovi a poprosil o křest. Rozechvělý pospíchal Placidus domů a vyprávěl své ženě celou příhodu. K jeho úžasu mu žena sdělila, že i ona měla vidění a slyšela slova: "Zítra se svým mužem a dětmi přijdeš ke mně." obraz sv.Eustacha Placidus tedy vyhledal křesťany a dostalo se jemu i jeho rodině vzdělání ve víře Kristově a křtu. Placidus přijal jméno Eustach, jeho žena Theopista, synkové pak Agapit a Theopist.
Druhého dne po křtu vydal se Eustach do lesa, kde uzřel opět zjevení. Dozvěděl se, že bude podroben trpkým zkouškám, ale vytrvá-li, dostane se mu odměny. Vrátiv se domů, sdělil Eustach ženě, co viděl a slyšel, a všichni se na budoucí útrapy připravili.
A skutečně se utrpení a zkoušky dostavily. Znenadání počalo Eustachovi umírat služebnictvo, jako by bylo zasaženo morem, pak zašla veškerá zvířata, zloději mu vyloupili obydlí a zapálili. Pohanské obyvatelstvo přisuzovalo pohromu pomstě bohů, jimž se rodina Placidova zpronevěřila, a v nenávisti začalo je pronásledovat a činiti jim příkoří. I rozhodl se proto Eustach odstěhovat se s rodinou do ciziny a hledati tam obživu. Vstoupili na loď plující do Egypta a když majitel lodi žádal peníze, neměl jich Eustach dostatek. Proto byla jeho žena Theopista zajata a Eustach se syny vysazen na břeh.
Zničen nastoupil Eustach se syny smutně další cestu. Dostali se až k břehům řeky a nemohli nalézti ani most, ani člun. Proto vzal Eustach jednoho synka na ramena a přeplaval s ním na druhý břeh. Když se vracel zpět, spatřil s hrůzou, jak obrovský vlk odnáší druhého synka, zároveň zaslechl výkřik od břehu, kde zase lev uchvátil prvního hocha a prchal s ním.
Zhroucen a vyčerpán vystoupil Eustach z vody a klesl na kolena, pronášeje slova: "Pane, Ty's mi je dal. Ty's mi je vzal, Ty mi je můžeš opět vrátit. Jméno Tvé budiž velebeno." I našel pak službu u rolníka, kde zůstal v těžké práci.
Když se po mnohaletém klidu rozvířily opět pohraniční spory, nemohli se Římané vyhnout ozbrojenému zákroku proti Parthům. Avšak císař Traján neměl zkušeného vojevůdce. Vzpomněl si na bývalého velitele Placida, dal ho hledati a po nalezení mu svěřil velení nad legiemi.
Placidus - Eustach zvítězil a ubíral se s vojskem do Říma krajinami, kde kdysi zažil velké utrpení. Jednoho dne při odpočinku zaslechl rozhovor dvou mladých vojínů, kteří si vyprávěli své osudy a shledali, že jsou bratry. Byli to jeho synové. Jejich rozhovor vyslechla též nepozorovaně jistá žena, která rovněž ve vojínech poznala své syny. Tak se šťastně shledala celá rodina.
Císař Traján zemřel, nedočkav se vítězného návratu vojsk. Nově zvolený císař Hadrián přál si oslaviti vítězství triumfálním pochodem, při němž měl vítězný velitel přinášet oběti pohanským bohům. Eustach odepřel jednati proti své víře, začež jej rozhněvaný Hadrián odsoudil k smrti roztrháním šelmami. Lvi se však nedotkli ani Eustacha ani jeho rodiny. Proto byl rozžhaven kovový býk, do jehož nitra byli odsouzenci vrženi. Všichni zahynuli, ale jejich těla nebyla ohněm poškozena. Mělo se tak státi 20. září roku 120 po Kr.
kostel sv.Eustacha v Paříži V 9. století byl v Římě vystavěn chrám k poctě svatého Eustacha. Jeho uctívání jako patrona lovců se přeneslo nejprve do Španělska a do Francie, pak do Belgie a do Německa. Do našich zemí byl jeho kult zaveden v druhé polovině 16. století německou šlechtou, která se tehdy zmocňovala majetků mnohých českých rodů.

Svatý Eustach inspiroval celou řadu slavných malířů a máme celou řadu příležitostí sledovat, jak jeho kult pronikal přes hranice naší vlasti, jak se šířil a přitom inspiroval umělce, kteří jej v různých podobách s jeho atributy malovali na plátna nebo tesali do kamene, či jinak zvěčnili, aby mohl přetrvat celé generace smrtelníků.
Kult sv. Eustacha získává postpně vliv v Čechách a na Moravě. Celá řada uměleckých a historických památek nám dosvědčuje, že svatý Eustach byl u nás uctíván již výhradně jako patron lovu, střelby, cechu loveckého a honitby, zejména pak v 17.a 18.století. Z toho vyplývá, že se objevuje zejména v interiérech kaplí loveckých zámků a kostelů.

barokní kaplička sv.Eustacha

V křivoklátských lesích, malý kousek od hradu Křivoklát, na kopci, který se nazývá
Zámecký vrch, stojí malá, prostinká, barokní kaplička.
Její průčelí zdobí výklenek s obrazem sv.Eustacha.


kašna v Chrudimi
socha sv.Eustacha
V Chrudimi
v malém parčíku na náměstí
je tzv. novoměstská kašna,
zbudovaná v r.1873
podle projektu F.Schmoranze.
Na pískovcovém zábradlí je sedm
soch světců a světic, druhá zleva
(při pohledu od chrámu) je socha
sv. Eustacha.


kaple sv.Eustacha kaple sv.Eustacha
Kaple sv.Eustacha v lese Gehege u Borečku (okr.Česká Lípa)
Kapli dala postavit Anna Františka, vévodkyně Toskánská, v r.1712,
aby se zde v lesní samotě a klidu mohla věnovat své pobožnosti.

Kaple sv. Eustacha
na zámku Ohrada, Hluboká nad Vltavou
(okr. České Budějovice)
Barokní lovecký zámek Ohrada
byl zbudován P.I.Bayerem
v letech 1708 - 1721
pro A.F.Swarzenberga.
Zámecká kaple s freskou od J.J.Werla
z roku 1715 je zasvěcena sv. Eustachovi,
oltář z roku 1720 je dílem J.Andréa,
oltářní obraz sv. Eustacha
od P. van der Roye pochází z roku 1718.
kaple sv.Eustacha


barokní kostel oltářní obraz sv.Eustacha
Oltářní obraz sv. Eustacha
kostel sv. Gotharda, Vysoké Chvojmo (okr. Pardubice)
Barokní kostel z roku 1729 pochází od T.Hafeneckera.
Na postranním oltáři, zvaném lesnickém, zasvěceném sv. Eustachovi,
je obraz z 19. století, zpodobňující světce v biskupském rouchu.


koslel Čtrnácti svatých pomocníků
socha sv.Eustacha
Socha sv. Eustacha,
kostel Čtrnácti svatých pomocníků,
Tři Sekery (okr. Cheb)
Pozdně barokně-klasicistní kostel
pochází z let 1787 až 1809.
Čtrnáct soch svatých pomocníků
- včetně sochy sv. Eustacha -
je raně barokních (kolem r.1680);
do zdejšího kostela byly přeneseny
z paulánského kláštera
ve Světcích u Tachova.


Nástěnná malba sv. Eustacha,
bývalý cisterciácký klášter,Sedlec - Kutná Hora
bývalý cisterciácký klášter

nástěnná malba
V jídelně - refektáři bývalého
kláštera řádu cisterciáků
se dochoval cyklus nástěnných
maleb J.T.Suppera z let 1752-1757.
Námětem jsou scény z legend
o Čtrnácti svatých pomocnících,
patronech Sedleckého kláštera,
ke kterým patří i sv. Eustach.


bývalá kaple sv.Eustacha
Bývalá kaple sv. Eustacha, Letohrad (okr. Ústí nad Orlicí)

Sv. Eustach byl i v našich zemích dříve uctíván jako myslivecký patron, jeho kult byl však zatlačen uctíváním sv. Huberta. I svatoeustašských památek se u nás dochovalo méně.

*****

- zpět na začátek -