Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 

CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLASTÍ
MYSLIVECKÝM REVÍREM

Autoři snímků - P. Gurka a J. Gurková, Studénka


(text z vývěsní tabule)
...vstupte na naučnou stezku KOTVICE v chráněné krajinné oblasti POODŘÍ, na území, které chrání velmi významný typ krajinářsky bohaté a přírodovědné nenahraditelné přirozené NIVY ŘEKY ODRY.
Plochá krajina (227 - 233m) s meandrujícím tokem Odry i jejich přítoků, soustavami starých ramen řeky, trvanlivých i periodických tůní a mokřádů, lužními lesy a mokřadními loukami, je obohacena nivními rybníky a rybničními soustavami, vznikajícími postupně od 14.století. Mlýnský náhon, sloužící k jejich napájení, začíná na jezu ve Studénce, napájí soustavy: studeneckou, jistebnickou, polaneckou, svinovskou a vlévá se zpět do Odry až v jižní části Ostravy. Hlavní chovnou rybou je kapr.

Pestrost daných přírodních podmínek vytváří předpoklad pro existenci specifických mokřadních společenstev rostlin i živočichů často velmi vzácných a ohrožených.

Krajinný ráz je podtržen hlavatými vrbami, které tvoří typickou součást břehových porostů vodních toků.

V rákosinách a na mělčinách rybníků se velmi často vyhřívají skokani skřehotaví, užovka obojková rovněž patří k druhům, které lze spatřit i plovoucí přes ramena a rybníky.

Část trasy naučné stezky prochází přírodní rezervací, jejíž jméno nese.

Chovejte se k přírodě ohleduplně, vrátí Vám vše v neopakovatelných zážitcích.Západ slunce
(text z vývěsní tabule)
... krajina s rozptýlenou zelení kolem starých ramen řeky i v lukách, v pestrém druhovém složení, vyniká především v jarním a podzimním období. Duby, jasany, lípy, olše, stromové vrby, topoly černé i střemchy vytvářejí pestrou barevnou i tvarovou mozaikou dojem parku.

Kontrast je dobře patrný za lávkou přes Odru, kde nevzhledný nepůvodní porost kanadských topolů je pomalu nahrazován domácími dřevinami.

Každoroční povrchové rozlivy Odry umožňují existenci specifických lučních mokřadů, v nichž dominujícími bylinami jsou tužebník jilmový, krvavec toten, kyprej vrbice.

V lučních močálech a drobných tůňkách žije kuňka obecná a skokan zelený, rádi zde loví bahňáci. Ve větším počtu spatříme čápa bílého i volavku popelavou, především v době kosení luk.Z POODŘÍ
     

     


Na podzim jsou některé louky doslova posety křehkými ocúny.
KORYTO ODRY
v období sucha se dá přejít na mnoha místech suchou nohou

Na hrázi rybníka v Albrechtičkách
Dřevěné můstky


  


Západ slunce za rybník v Bartošovicích
LÉTO V POODŘÍ
Pohled z hráze rybníka na "Biedovnu" ve Studénce, Hurní rybník s ostrůvkem v rybniční soustavě ve Studénce, zatopená pískovna v Albrechtičkách, rybník Podlážka ve Studénce, Gelnarovo jezero za lesem ve Studénce, Dostálův splav nedaleko "Biedovny", jezírko s lekníny u Mlýnské strouhy, břízky v Životicích.


Žlutá krása, zdobící okolí splavu ve Studénce


Z POODŘÍ
     
     
     

Zatopená krajina - při pohledu ze "Střapaté hrázky" ve Studénce


KOUZLO ZIMY
  
POODŘÍ pokryté sněhovou peřinkou je opravdu nádhernéHráz Hurního rybníka
ve Studénce
  "Mlýnka"


jezírko u "Mlýnky"


Pro nedostatek prostoru na těchto stránkách
jsme další fotografie umístili na www.fotobanka.wz.cz
kde najdete 550 fotografií Poodří v létě a na podzim.

Fotografie našeho psího přítele najdete v odkaze "Psí kamarád"

- zpět na začátek -