Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 
Zdravím a vítám všechny milovníky přírody na svých stránkách, které jsem si vytvořil, abych sobě i ostatním oživil alespoň část z toho, co se váže k přírodě a myslivosti. Jsem 24 let řádovým členem mysliveckého sdružení ve Studénce, ale v poslední době mi můj zdravotní stav nedovoluje věnovat se naplno aktivitám spojených s tímto členstvím. Není to však jen členství, je to hlavně láska k rodnému kraji, k rodnému městu a krásné přírodě, která je ze všech stran obklopuje.

HISTORIE OBECNĚ         HISTORIE VE STUDÉNCE         MS, MOJE ZAČÁTKY A FOTOGRAFIE

HISTORIE VE STUDÉNCE
Honitba ve Studénce byla za první republiky rozdělena na dvě části: na jedné provozovali myslivost majitelé statku Blücherové, na druhé - na obecní honitbě, místní sedláci. Dle písemnosti Okresního hejtmanství v Bílovci zaslané dne 9.12.1908 představenstvu obce ve Studénce na základě žádosti lesního úřadu knížete Blüchera z Wahlstattů v Byslavicích bylo přiznáno dle slezského honebního zákona, ze dne 13.ledna 1903, jeho Jasnosti knížeti Blücheru z Wahlstattů pro příští honební období, t.j. od 1.února 1909 až do 31.12.1917, právo na vlastní honitbu na vytýčených pozemkových parcelích ležících v obvodu obce Studénky (určeno v písemnosti) a také určení honitby ve výši 807ha a 87a pro obecní honební okrsek.
Obecní honitba s výměrou 807ha a 87a zahrnovala bartošovické a butovické louky, louky na Úzkém a od Štramberského mostu až po Velký les, pole ležící od dráhy až po silnici jdoucí ze Studénky do Bravantic a po potok Bílovku, a pole na Malé straně.
První poválečná nájemní smlouva byla provedena Okresním hejtmanstvím v Bílovci dne 12.3.1919 a současně schválen i Honební spolek ve Studénce. Nájemcem a ředsedou Honebního spolku byl Felix Fabián - rolník ve Studénce.

Dne 25. března 1923 došlo k založení nové ústřední organizace "Československá myslivecká jednota". Téhož roku je vydáván jednotný časopis "Stráž myslivosti". Rok 1923 se stal mezníkem ve vývoji myslivosti, neboť vznikla myslivecká organizace, která byla schopna vytvořit pevný ústřední orgaizační útvar a zajistit jednotný postup při výkonu práva myslivosti.
Další z mnoha je písemnost z 24.září 1926 od Okresní správy politické v Bílovci adresována do rukou předsedy Honební společnosti ve Studénce Fr.Richterovi, kde je uvedeno nové pozemkové rozdělení s tím, že k obecní honitbě byly přiděleny některé části vlastní honitby hrab. Lotara z Wahlstattu, kterému zůstalo 164ha a 78a, obecní honitbě bylo vytýčeno 1272ha a 84a pozemků.
Blücher myslivecky obhospodařoval Fulvark, pole za dráhou k rybníku, les, louky a rybníky.
Na této ploše prý bývalo ročně uloveno: 30 zajíců, 50 bažantů, 70 koroptví a 3 srnci. Hon na kachny byl provozován nanejvýš třemi střelci, většinou však samým Blücherem, který k lovu používal loďky. Na rybnících byl po celý rok klid a proto tu bývalo vždy dostatek kačen.
V roce 1933 byl nájemcem obecní honitby p. Bainar.

Vybráno ze spisu
pro předsedu Honebního
spolku Studénka p.Bainara,
ze dne 27. února 1934

21. 2. 1935 byl na valné hromadě Honebního spolku schválen Honební řád

Hlavička písemnosti adresované dne 4.9.1937
všem pánům nájemcům honiteb a majitelům honiteb obce Studénka.

10. října 1938 došlo k okupaci Studénky. Jednou z prvních akcí nové německé správy bylo, že všichni čeští myslivci museli odevzdat své lovecké zbraně na tehdejší četnickou stanici.
Zbraně jim byly vydány teprve na žádost Honebního spolku. Tehdejší Okresní politická správa v Bílovci - Landrat vydal povolení k vydání za předpokladu předložení platného loveckého lístku. Žádost byla vyřízena 1.12.1938 v době platnosti loveckých lístků. Pro další léta nebyly lovecké lístky osobám české národnosti vydány na území t.zv. Sudet a výkon práva myslivosti vykonávali jen Němci. Kdo byl nájemcem nebo uživatelem honitby ve Studénce není známo. Myslivost vykonávali Němci z nádraží - Tegel, Bräuer a další z nádraží, příp. jejich hosté.

Po osvobození:
Po válce ponechal si Blücher svoji honitbu až do roku 1948 - obecní honitbu mělo Honební společenstvo, nájemcem byl Arnošt Richter ze Studénky. Podle dochovaného spisu se dne 27.12.1945 uskutečnila schůze Honebního spolku ve Studénce v hostinci u Jindřicha Grohmana. Nižší myslivecký úřad v Opavě, který v té době řídil oblast myslivecké činnosti oznámil, že bude počátkem roku 1946 provedena myslivecká zkouška pro získání prvního loveckého lístku.

V důsledku nového zákona o myslivosti 225/47 Sb. - ze dne 18.prosince 1947 byly vytvořeny lidové myslivecké společnosti s řádně schválenými stanovami, novou nájemní smlouvou a hospodařením již podle nového zákona.
Po roce 1948 a v následných letech počátku socializace vesnice došlo k podstatným změnám v členské základně. V těchto letech jako výraz nesouhlasu se vstupem do JZD zanechali členství a výkon myslivosti prakticky všichni zemědělci, kteří se přihlásili za členy po roce 1945.
Únor 1948 přiblížil výkon myslivosti dělnické třídě a vytýčil zásady t.zv. Lidové myslivosti. Proto se jméno "Lidová" objevilo ve jménu tehdejších MS.
V roce 1952 byla také ustavena Lidová myslivecká společnost ve Studénce, která se stala nájemcem honitby.
V roce 1959 došlo ke sloučení honiteb Studénky a Butovic, v roce 1960 k nim přibyla honitba Albrechtičky - v tomto svazku však dlouho nesetrvala. Od 1. ledna 1963 byla honitba Studénky znovu osamostatněna a k ní pro nedostatečnou výměru přičleněna honitba Albrechtiček.

Myslivecké společnosti trvaly až do 31.prosince 1962, kde byly přeměněny na myslivecká sdružení (MS).
Ukázka jedné hlavičky
z dochovaných mysliveckých
tiskopisů


Rok 1964 je pro ČSMS a jeho organizace významný tím, že v posledních květnových dnech se sešel jeho nejvyšší orgán - sjezd ČSMS a stanovil zásady, podle nichž se musí uskutečňovat mylsivecké plány do roku 1970.

Ukázka pozvánek na ples našeho MS z roku 1966 a 1967


Mimořádný VI. sjezd ČSMS v roce 1966 zrušil krajské výbory a jednoty ČSMS jako organizační mezičlánky a jednomyslně schválil dvoustupňové řízení... V tomto roce byly zrušeny povinné dodávky zvěřiny a zavedeny volné ceny. Odchytová sezóna probíhala již na základě dobrovolného uzavírání smluv mezi ČSMS - Odchytem zvěře a mysliveckým sdružením. V samé myslivosti se jedná i nadále o zavádění intezivních chovů drobné zvěře, zejména koroptví a bažantí.

Honitba v roce 1966
Rybníky v Albrechtičkách:
 1 - Karlův rybník
 2 - Nový rybník
 3 - Kotvice
 4 - Ostřice
 5 - Kačák
 6 - Fojtův rybník
 7 - Na Svárově

Rybníky ve Studénce:
 1 - Nadýmač
 2 - Hurní rybník
 3 - Malá Podlážka
 4 - Velká Podlážka
 5 - Malý Prostřední
 6 - Velký Prostřední
 7 - Kukla
 8 - Malý Okluk
 9 - Velký Okluk
10 - Bažantula
11 - Výtažní

Nové federální uspořádání našeho státu v roce 1968 si vyžádalo změnu na úseku organizačního uspořádání myslivecké organizace. V ČSSR byly vytvořeny 2 myslivecké svazy - český a slovenský myslivecký svaz.

Z myslivecké kroniky r. 1976
...Zvláštní stať je třeba věnovat a zhodnotit dobrou spolupráci mezi naším MS a Městským národním výborem. Výrazem vzájemné pomoci a spolupráce při plnění volebního programu je bezplatné předání do užívání domu, sloužícího MS jako myslivecká klubovna. Jedná se o dům za mlýnem, ve kterém bydlela naposledy paní Bergerová. Adaptace budovy k účelům schůzové a společenské činnosti si vyžádá značných materiálových nákladů. Dohoda mezi MěNV a MS byla uzavřena tak, že materiálovou pomoc zabezpečí MěNV, práce si MS provede svými vlastními silami zdarma...

Fotografie myslivecké klubovny po značných úpravách (z té doby se žádné fotografie nedochovaly).


V roce 1979 proběhlo na ONV v Novém Jičíně jednání o budoucí honitbě integrovaného MS a bylo s definitivní platností rozhodnuto, že zemědělský katastr obce Albrechtičky ekonomicky obhospodařován zeměd.ekonom. celkem JZD Moravan Petřvald se začleňuje do honitby MS Petřvald.
V témže roce ÚV ČMS a OV ČMS rozhodlo o novém uspořádání honiteb a to na levém břehu řeky Odry po proudu. Tento záměr pro naše MS znamenal, že se sloučí části honiteb Studénka II a Velké Albrechtice a Studénky I v jednu společnost a honitbu o výměře cca 2000 ha a hranici této uvažované honitby budou tvořit: Silniční most přes Odru Studénka - Nová Horka po silnici přes Studénku směr Bílovec po rozcestí cest Vel. Albrechtice - Bílovec, po silnici přes Velké Albrechtice na křižovatku u Velkovýkrmen, po silnici ke Kněžskému mostu přes Bílovku, po řece Bílovce do jejího vtoku do Odry za Petřvaldíkem a po toku Odry proti proudu až k mostu Studénka - Nová Horka.

Dochované fotografie z myslivecké kroniky

1 2 Rok 1959
1 - zahájení honu
2 - přestávka

Rok 1960
Spolupráce s JZD Studénka


Odchyt koroptví, odpočinek v klubovně, hon, příprava výřadu.

Výsatba olší, výsatba topolů, práce na poli společnosti, sklizeň.


Stávající MS Studénka vzniklo dle výše uvedeného rozhodnutí dne 1. března 1980

Fotografie ze společného honu z 6. 11. 1976
- zpět na začátek -