Úvod
Myslivost
Psí kamarád
Na toulkách
Objektivem
Ptáci-druhy
Savci-druhy
Encyklopedie
Lovečtí psi
Moderní zbraně
Historické zbraně
Památky
Kuchařka
Abeceda
Zvyky a pověry
Příroda ve verších
Vaše příspěvky
Odkazy
 
Zdravím a vítám všechny milovníky přírody na svých stránkách, které jsem si vytvořil, abych sobě i ostatním oživil alespoň část z toho, co se váže k přírodě a myslivosti. Jsem 24 let řádovým členem mysliveckého sdružení ve Studénce, ale v poslední době mi můj zdravotní stav nedovoluje věnovat se naplno aktivitám spojených s tímto členstvím. Není to však jen členství, je to hlavně láska k rodnému kraji, k rodnému městu a krásné přírodě, která je ze všech stran obklopuje.

HISTORIE OBECNĚ         HISTORIE VE STUDÉNCE         MS, MOJE ZAČÁTKY A FOTOGRAFIE

MS, MOJE ZAČÁTKY A FOTOGRAFIE
Dnešní myslivecké sdružení "Poodří Studénka" je zájmovým sdružením občanů ČR, kteří jsou členy Českomoravské myslivecké jednoty a hospodaří od 1.1.1992 na pronajatých pozemcích Honebního společenství Studénka.
V současné době tvoří členskou základnu 20 členů různého věku, ale se společným zájmem - láskou k přírodě a všemu, co k ní patří. Obhospodařují honitbu, jejíž část se nachází v chráněném území POODŘÍ a kde platí odlišná pravidla pro hospodaření. Větší část z celkové výměry připadá na pole a louky, nemalou část tvoří vodní plochy a své místo zde najde i část lesa, který je převážně zastoupen lužním lesem.

Činnost mysliveckého hospodaření závisí na samotném mysliveckém sdružení. Výkon práva myslivosti nám ukládá zvěř plánovitě chovat, chránit, lovit a především o tuto zvěř pečovat v průběhu celého kalendářního roku, což představuje spoustu práce, včetně odkoupení kaštanů, žaludů, sušení sena a zároveň práce na mysliveckých polích a zařízeních. Jednou z dalších aktivit členů je umělý odchov kachen a v menší míře se taktéž snažíme o navrácení koroptve polní do naší přírody z umělého odchovu. Toto je však jen nepatrná část toho, co dle výkonu práva myslivosti a vlastní povahy honitby naši členové vykonávají a zabezpečují.


V rybniční soustavě u Mlýnské strouhy stojí bývalá hájovna, nazývaná "Biedovna".
Moje začátky

Do tajů myslivosti mne zasvěcoval můj táta už v raném dětství. Toulával jsem se s ním přírodou a občas mne brával i na čekanou nebo na hon. Jeho věrná Rita nás všude doprovázela. Sám jsem se stal členem mysliveckého sdružení až v roce 1981.
Na této fotografii (kde mám 16 let) jsem s tátovou Ritou.

Fotografie z prvního roku členství v našem mysliveckém sdružení. Tak toto je DITTA, můj kdysi dávný nerozlučný přítel ( Č E S K Ý   F O U S E K )
A to jsem tedy já
v "mladém vydání"
se svou Dittou.

A zde je poslední foto
z tohoto období
* NA ČEKANÉ *
Trofej divočáka,
kterého jsem odlovil
na společném honě
jako host.


Léto 2003 - moje letní vycházka revírem (Nováčkův padol).

Podzim 2003
Zaječí krmelec
a seník s krmelcem a korýtkem na jadrné krmivo.
Zde je malá ukázka fotografií některých mých mysliveckých kamarádů, myslivecké klubovny a jejího blízkého okolí a některých dalších mysliveckých zařízení.

    Zima - v našem mysliveckém revíru

- zpět na začátek -